Sex chatt sport 1


06-Sep-2017 04:03

I Västlänkens förstudie från 2002 prövades ytterligare ett antal förslag och idéer.Många av dessa visade sig ha stora brister eller ge stora negativa konsekvenser och valdes därför bort redan före utställningen av järnvägsutredningen 2006.De första idéerna om en tågtunnel genom centrala Göteborg väcktes i slutet av 1980-talet, då det fördes diskussioner om hur tågsystemet och tillgängligheten till centrala staden skulle kunna förbättras.Bland de långsiktiga förslagen fanns en länk i form av en järnvägstunnel under Göteborg: Västlänken.

Dessutom finns få målpunkter av regionalt intresse vid denna station, utöver högskoleområdet.Sträckningen Centralen-Haga-Korsvägen fastslogs i järnvägsutredningens beslutshandling från 2007.